page_banner

ବିକାଶ ଇତିହାସ

ଇତିହାସ

 • 2003 ରେ-

  ·ସ୍ dr ୟଂ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ independent ାଧୀନ ଉତ୍ପାଦନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

 • -2008 ରେ-

  ·ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ 5000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା |

 • -2014 ରେ-

  ·300 ମୁ ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ Dahe XILIDE ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେବ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ |

 • -2018 ରେ-

  ·ଚାଇନାରେ ପ୍ରଥମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍କ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ dr ୟଂ ଡ୍ରିଲିଂ ସ୍କ୍ରୁ ର ନୂତନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ମୋଡ୍ ଖୋଲାଗଲା |

 • -2020 ରେ-

  ·.